Polityka prywatności oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO niniejszym informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest firma Natalia Koperska, ul. Osikowa 1 lok. 15, 01-928 Warszawa NIP 6292311602

2. z Administratorem można się kontaktować:

– pisemnie, na adres: Natalia Koperska, ul. Osikowa 1 lok. 15, 01-928 Warszawa,

– za pomocą poczty elektronicznej, na adres: natalia@koperska.pro,

– telefonicznie, pod numerem +48 505 511 720.

3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usługi psychoedukacjnej – kursu treningu mentalnego i/lub konsultacji psychologicznej, umawiania spotkań, sporządzania dokumentacji sesji oraz wystawiania dokumentów księgowych.

5. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pani/Pana żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest konieczność oferowania klientom możliwie najlepszej jakości usługi, dopasowania oferty do potrzeb i oczekiwań, a także prowadzenia dokumentacji księgowej (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.)).

6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 4, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej, terminarza, a także w zakresie rozliczeń należności.

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 4 i 6 z wyłączeniem dokumentacji spotkań.

8. dokumentacja spotkań jest poufna oraz objęta tajemnicą zawodową i podlega szczególnej ochronie. Jej prowadzenie jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417).

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt 4 powyżej.

10. ma Pan/Pani prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka,

– wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Pani/Pana rzecz, w tym brak możliwości realizacji usługi konsultacji psychologicznej oraz treningu mentalnego.

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznemu profilowaniu.